Limix


Idź do treści

Zakończenie bud.

Druki > Druki PINB

`......................
(imię i nazwisko)

(adres)POWIATOWY INSPEKTOR
Tel. kontaktowy..........................................................NADZORU BUDOWLANEGO
w Mińsku Mazowieckim


Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Stosownie do art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. Nr 156 z 2006 roku, poz. 1118) zawiadamiam o zakończeniu budowy obiektu lub robót budowlanych.
....................................................................................................................................................................
wzniesionego na podstawie pozwolenia na budowę z dnia ......................................................................
nr................................................................................................................................................................
na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym...... .................................................................................
położonej w .............................................................................................................................................
.
Załączniki:
?oryginał dziennika budowy, tak* nie*
?
oświadczenie kierownika budowy, tak* nie*
a) ?o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, tak* nie*
b) ?o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; tak* nie*
?
oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, tak* nie*
?
protokoły badań i sprawdzeń,
a)
?instalacji elektrycznej, tak* nie*
b) ?przewodów kominowych i wentylacyjnych, tak* nie*
c) ?instalacji gazowej, tak* nie*
d) ?................................................................. , tak* nie*
?
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; tak* nie*
?
potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy:
a)
?gazu tak* nie*
b)
?wody tak* nie*
c) ?kanalizacji tak* nie*
d)?energetyki tak* nie*
e)?inne tak* nie*
?
kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7.
?w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a), powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. tak* nie*

......................................................... .......................................................

(dokumenty przyjął) (podpis Inwestora)

Dokumenty wymienione w pkt 1, 4, 5 odebrałem (-łam)
dn. ...............................podpis....................................


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz. nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji


........................................... ......................................................
(data) (podpis)

Uwagi:
Dokumenty wymienione w punkcie 1, 4 i 5 po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego są bezzwłocznie zwracane inwestorowi.
W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem obowiązku zawiadomienia o zakończeniu budowy właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego – art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego
* - niepotrzebne skreślić


Strona główna | Oferta projektowa | Projekty gotowe | Adaptacja | Gminy pow. mińskiego | Kosztorysy | Okna PCV | Nadzory | Świadectwa energ. | Przeglądy tech | Druki | Napisz do nas | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego