Limix


Idź do treści

Rozpoczecie bud.

Druki > Druki PINB

Mińsk Mazowiecki, dnia ..................

PINB 7353-/rozp/....../....../......
(oznaczenie organu)


(imię i nazwisko lub adres instytucji)

...............................................................
(adres)
POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Mińsku Mazowieckim


Zawiadomienie
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 ze zmianami) zawiadamiam, że:
z dniem.........................................................................zamierzam rozpocząć roboty budowlane
dotyczące......................................................................................................................................

(nazwa obiektu )

o kubaturze ........................................., na dz. nr ewid. ..............................................................
w miejscowości ................................................................gmina .................................................

(wieś, miasto, ulica)

na które otrzymałem (łam) pozwolenie na budowę decyzją z dnia .............................................
nr ........................................wydaną przez ...................................................................................(podpis inwestora)

(imię i nazwisko kierownika budowy)

(adres i nr uprawnień)

Oświadczenie

Ja niżej podpisany oświadczam, że:
sporządziłem plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przyjąłem obowiązki kierownika budowy przy realizacji obiektu wymienionego w pozwoleniu na budowę z dnia .......................................................................................................................................................
nr.........................................wydanym przez ................................................................................
znane mi są również obowiązki wynikające z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 ze zmianami)

.......................................................... (podpis kierownika budowy)

W załączeniu:
kopia dokumentu stwierdzającego uzyskane przygotowanie zawodowe,zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 ust. 4 – Prawa budowlanego inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7,przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7,ę zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2

Zgodnie z art. 42 ust. 2 – Prawa budowlanego kierownik budowy (robót) jest obowiązany:
prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki,ścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych,zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).


Strona główna | Oferta projektowa | Projekty gotowe | Adaptacja | Gminy pow. mińskiego | Kosztorysy | Okna PCV | Nadzory | Świadectwa energ. | Przeglądy tech | Druki | Napisz do nas | Ciekawostki | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego