Limix


Idź do treści

Przeglądy tech

Każdy właściciel lub zarządca budynku innego niż jednorodzinne powinien pamiętać o obowiązku zlecania regularnych badań okresowych ich stanu technicznego. Ten obowiązek reguluje prawo budowlane a w świetle katastrof budowlanych z ostatnich lat zaniedbanie tych badań może rodzić bardzo poważne konsekwencje dla właścicieli - łącznie z odpowiedzialnością karną.

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddane przez właściciela lub zarządcę kontroli w myśl art. 62 ust.1,2,3 Prawo Budowlane :

1.okresowej co najmniej raz w roku polegaj
ącej na sprawdzeniu stanu technicznego

a/elementy budynków, budowli i instalacji nara
żonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące dzialanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu;

b/instalacji i urz
ądzeń służących ochronie środowiska;

c/instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).


2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegaj
ącej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia: kontrolą tą powinny być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawno?ci połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i śodków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

3.okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt.1, co najmniej dwa razy w roku w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczaj
ącej 2000 m˛
oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczaj
ących 1000 m˛, osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli.

Art. 62 ust.1 w brzmieniu ustawy z dnia 10.05.2007 r.(dz.u.nr 99 poz.665)która wchodzi w
życie 20.06.2007 ;
pkt 3,5i6 dodane ustaw
ą z dnia 19.09.2007r. (dz.u.nr 191, poz. 1373) która wchodzi w życie 1.01.2009 r.
Organem odpowiedzialnym za nadzór stanu technicznego oraz wykonywanie kontroli posiadanych bada
ń (oraz nakładanie sankcji za ich brak) jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Wszelkie wątpliwo?ci i zapytania dotyczące aktualnego stanu prawnego można kierować bezpośrednio do tego organu.


PROPONUJEMY NISKIE CENY I KRÓTKIE TERMINY

Strona główna | Oferta projektowa | Projekty gotowe | Adaptacja | Gminy pow. mińskiego | Kosztorysy | Okna PCV | Nadzory | Świadectwa energ. | Przeglądy tech | Druki | Napisz do nas | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego